Desentralisert kompetanseutvikling

DEKOM er en tilskuddsordning som overfører statlige midler til kommunene og fylkeskommunene via Statsforvalter, og stimulerer til kvalitetsutvikling i skolen.

DEKOM
Desentralisert kompetanseheving (DEKOM) er en nasjonal ordning for lokal og interkommunal kompetanseheving. Kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Grane, Vefsn og Rana er definert av Statsforvalteren i Nordland som en kompetanseregion. SRKKV er koordinator for denne regionen, som ledes av en styringsgruppe, og der ulike universitet, blant annet Nord Universitetet og Universitetet i Tromsø, er kompetansepartnere.

Ordningen omfatter alle kommunale og private skoler og skal bidra til at disse utvikler sin pedagogiske praksis gjennom kompetanseutvikling basert på lokale behov i kombinasjon med statlige føringer. Satsningens intensjon er at kompetansehevingen skal komme eleven til gode ved at lærerne blir styrket i sin profesjonsutøvelse.
 
De ulike kommunene har valgt seg lokale satsningsområder i tråd med de mål sektoren i den enkelte kommune har satt seg, men også basert på Statsforvalteren i Nordlands satsningsområder i langsiktig plan. I tillegg har vi ulike interkommunale temabaserte samarbeidsnettverk med grupper av lærere og skoleledere. Regionen har også utviklet en digital modulrekke knyttet til begynneropplæring i lesing og skriving. Denne prøves ut i skoleåret 23/24.
 
I tillegg til DEKOM kom det i 2020/21 en tilsvarende ordning knyttet til «Spesialpedagogikk og inkluderende praksis» som fikk navnet Kompetanseløftet. Disse to ordningene skal gjensidig styrke lærernes yrkesutøvelse gjennom kompetanseheving. Kompetanseløftet har til hensikt å styrke den spesialpedagogiske kompetansen til lærere, barne- og ungdomsarbeidere/assistenter og ansatte i PPT – laget rundt barnet, og jobbe for at kompetansen til de som jobber daglig med elevene blir styrket.
 
Mye av kompetanseutviklingsarbeidet foregår i ulike typer nettverk. Metodikkene varieres fra lærende møter, fagkurs, fagsamlinger/-dager med mellomarbeid, fagskoleutdanning m.m.
 
Plan for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring i Nordland : Langsiktig plan 2023-2026

Ta gjerne kontakt hvis du har flere spørsmål om DEKOM eller hvordan vi kan bistå deg!

Tiltakene som er klare for påmelding finner du her: studieportalen

Tilbake til «Skole og barnehage»

Skroll til toppen